Congregação Israelita Beit Itabuna - BA: CD Varda

Pesquisar aqui no Site

CD Varda


1- ALELUIA
                                     
   Aleluia   la'olam
   Aleluia   iashiru kulam
   bemila achat bodeda
   halev male be'amon toda
   vecholem gam hu eize  olam nifla.
  
   Aleluia  im hashir
   Aleluia  al  iom sheme'ir
   Aleluia al ma shehaia - ia
   uma she'od lo haia :  Aleluia

  
   Aleluia  la'olam
   Aleluia iashiru kulam
   veha'inbalim hagdolim
   yehadhedu be'amon tzlilim
   ve'itanu hem iomru : Aleluia
.
  
   Aleluia , im hashir
   Aleluia  al yom sheme'ir
   Aleluia al ma shehaia - ia
   uma she'od lo haia : Aleluia
.
  
   Aleluia  al hakol,
   Aleluia al machar ve'etmol,
   Aleluia  utnu yad beiad - iad
   veshiru imlev echad : Aleluia
  
  Aleluia  al ma shehaia - ia
  uma she'od lo haia :  Aleluia  !2- SISSU ET YERUSHALAIM / KIMITZION
                                    
     Sissu et Yerushalaim  
     Gilu ba
     Gilu ba kol ohaveia 
     Kol Ohaveiha

     Al chomotaich ir  David
     hifkad'ti shomrim,
     Kol hayom vechol halaila

     Sisu et Yerushalayim.......

     Al tira ve'al techat
     Avdi Ya'akov.
     Ki yafutsu misaneicha    

     Sisu et Yerushalayim.......

     Kimitzion tetze Torá
     Udvar ashem  birushalaim


3- Yerushalaim shel Zahav
                                                                      
                                     
   Avir arim tzalul kaiain
   vere'ach oranim
   nisa beru'achh ha'arbaim
   im kol pa'amonim.
   Uvtardemat ilan va'even
   shuia bachaloma
   ha'ir asher badad ioshevet
   uveliba choma.
  
   Yerushalaim shel zahav
   veshel nechoshet veshel or,
   halo lechol shiraich ani kinor.
  
   Eicha iavshu borot hamayim
   kikar hashuk reika.
   Ve'ein poked et Har ha Bait
   ba'ir ha'atika.
   Uvamarot asher basela
   meialelot ruchot
   ve'ein yored el Yam ha Melach
   bederckh Yericho.
  
   Yerushalaim shel zahav
   veshel nechoshet veshel or,
   halo lechol shiraich ani kinor.
  
   Ach bevo'i ayom lashir lach
   velach likshor ktarim
   katonti mitze'ir banaichv ume'achron hameshorerim.
   Ki shmech tzorev et hasfataim
   kineshikat saraf.
   Im eshkachech Yerushalaim
   asher kula zahav.
  
   Yerushalayim shel zahav
   veshel nekhoshet veshel or,
   halo lekol shirayikh ani kinor.


4- LU IEHI  /  MACHAR  / BASHANÁ HABAHÁ
                                
   Od  iesh mifras lavan ba'ofek
   mul anan shachor kaved
   kol shenevakesh lu iehi.
   Ve'im bachalonot ha'erev
   or nerot akhag roed
   kol shenevakesh lu iehi.
  
   Lu iehi, lu iehi
   ana lu iehi
   kol shenevakesh lu iehi
  
   Ma kol anot ani shome'a
   kol shofar vekol tupim
   kol shenevakesh lu iehi
   Lu tishma betoch kol ele
   gam tfila achat mipi
   kol shenevakesh lu iehi.   Machar, ulai nafliga basfinot
   mechof Eilat ad chof shenav,
   ve'al hamashchatot haieshanot
   iatinu tapuche zahav.
  
   Kol ze eno mashal velo chalom,
   ze nachon ka'or batso'oraim,
   kol ze yavo machar im lo haiom
   ve'im lo machar, az mochrotaim.
  
   Machar, iakumou elef shikunim
   veshir ya'uf bamirpasot
   uchlal, kalaniot vetzivonim
   ya'alu mitoch harisot
  
   Kol ze eno mashal velo chalom,
   ze nachon ka'or batso'oraim,
   kol ze yavo machar im lo haiom
   ve'im lo machar, az mochrotaim.


   Bashana haba'a, neshev al hamirpeset
   venispor tziporim nodedot.
   Yeladim, bechoufsha, iesachaku tofeset
   bein habait, lebein hasadot.
  
   Od tire, od tire,
   kama tov ihiê,
   bashana, bashana haba'a
  
   Anavim adumim, yavshilu ad ha'erev
   veiugshu tzonenim lashulchan.
   Veruchot redumim, yis'u el em haderech
   itonim ieshanim ve'anan.
  
   Od tire, od tire,
   kama tov ihiê,
   bashana, bashana haba'a

   Bashana haba'a, nifros kapot  iadaim,
   mul ha'or hanigar halavan.
   Anafa levana, tifros ba'or knafaim
   vehashemesh tizrach betochan.
  
   Od tire, od tire,
   kama tov ihiê,
   bashana, bashana haba'a


5 - RAD HALAILA  /  ISSMECHU HASHAMAIM  /  HAVA NAGUILA

     Rad ha laila, rav shireinu,
     Ha bokeach  al ha  shamaim.
     shuvi, shuvi, horateinu,
     mekudeshet shivataim !

     shuvi, shuvi, ve nasov,
     ki darkeinu ein la sof,
     ki  od nimshechet ha sharsheret...
     ki libbeinu lev echad
     me  olam vead  eiad,
     ki  od nimshechet ha sharsheret...

     lai-la-lai-la-la...    

     ki libbeinu lev echad
     me  olam vead  eiad,
     ki  od nimshechet ha sharsheret...

                                        
   Ismechu hashamaim,  X 3
   veta'agal ha'aretz.
  
   Iram haiam,  X 3
   um'loo.

   Hava nagila, hava nagila
   Hava nagila venis'mecha

   Hava neranena, hava neranena
   Hava neranena venis'mecha

   Uru, uru achim
   Uru achim belev same'ach

6 – CHORCHAT HAEKALIPTUS

 Ksheimah ba'ah ena iafa utzeirah
 Az abba al hagivah bana la bait
 Chalfu ha'avivim, chatzi me'ah avrah
 Vetaltalim halfu seiyva beintaim

 Aval al chof  Yarden, kmo me'umah lo karah
 Otah hadumia vegam otah hataforah

 Chorshat ha'ekaliptus
 Hagesher, Hasirah,
 Vereiach hamaluach al hamaim

 Meever la'Yarden ra'amu hatotachim
 Vehashalom chazar besof hakaitz
 Vechol hatinokot - haiu la'anashim
 Veshuv al hagivah hekimu bait

 Aval al chof...


7- ADON OLAM  /  IEVARECHECHA  /  SHEHECHEIANU

   
 Adon olam, asher malach,
     b'terem kol  ietzir nivra.
     L'et na'asah v'cheftzo kol,
     azai melech azai melech sh'mo nikra.

     Veacharei kichlot hakol,
     levado imloch nora.
     Vehu haia, vehu oveh,
     vehu ihiie vehu ihiie  betifara.

Yevarechehcá hashem mitzion
Ure betuv ierusalaim
Yevarechechá hashem mitzion
Kol iemei iemei  chaieechá

Ure banim levanecha
Shalom al  Issrael

Baruch atá ashem elokeinu
Melech haolam
Shehecheianu vê kimanu
Vê iguianu la zman haze
Amen

8- SHIR LASHALOM / HEVEINU SHALOM / OSSEH SHALOM

   Tnu lashemesh la'alot
   Laboker leha'ir
   Hazaka shebatfilot
   Otanu lo tachzir.
   Mi asher kava nero
   Uve'afar nitman
   Bechi mar lo ia'iro
   Lo yachziro lekan.
  
   Ish otanu lo tachzir
   Mibor tachtit afel
   Kan lo yo'ilu
   Lo simchat hanitzachon
   Velo shirei halel
  
   Lachen rak shiru,
   shir lashalom,
   Al tilchashu t'fila
   Mutav tashiru,
   shir lashalom
   Bitze'aka gdola.
  
   Tnu lashemesh lachador
   Miba'ad laprakhim.
   Al tabitu le'achor
   Hanichu laolchim
   Se'u einaim betikva
   Lo derech kavanot
   Shiru shir la'ahava
   Velo lamilchamot
  
   Al tagidu yom yavo
   Haviu et hayom
   Ki lo chalom hu
   Ubekol hakikarot
   Hari'u lashalom
  
   Lachen rak shiru,
   shir lashalom,
   Al tilkhashu t'fila
   Mutav tashiru,
   shir lashalom
   Bitze'aka gdola.

Eveinu shalom alechem

Ôsse Shalom bimromav
Hu iaassê shalom aleinu
Ve al kol Issrael
Ve inru imru Amén

Yaasê shalom
Yaasê shalom
Shalom aleinu
Ve al kol issrael


9- HAMILCHAMA HAACHRONA / SHIR HU LO RAK MILIM / TZENA TZENA

Ani mavtiach  lach
Ialda sheli ktaná
She zot tiie hamilhama haachrona

Shiru shir hu lo rak milim
Shiru shir hu lo rak tlilim
Shiru shir laahava
Shiru shir tikva gdola

Tzena tzena tzena tzena
Habanut urena chaialim
Bamoshava
Alna alna alna alna
Alna titierena mi bem chail
Ish tzava
10 – EREV BA  / EREV SHEL SHOSHANIM

     Shuv haeder noher
     Bimvo'ot hakfar
     Veolech haavak
     Mishvilei-afar

     Veharchek od tsemed inbalim
     Melave et meshech batslalim

     Erev ba, erev ba.....

     Shuv haruach lochesh
     Bein gidrot ganim
     Uvtsameret habrosh
     Kvar namot yonim

     Veharchek al ketef hagvaot
     Od noshkot, karnaim achronot
     Erev ba, erev ba...


   Erev sel shoshanim
   netse na el haboustan.
   Mor, besamim ulevona
   leragelech miftan.
  
   Laila yored le'at
   verou'ach shoshan noshva,
   hava elchash lach shir balat,
   zemer shel ahava.
  
   Shachar oma iona,
   rosheh male tlalim,
   pichel haboker shoshana
   ektefenou li.
Musicas HebrewJewish Zion

Shalom Amigo! Receba Novidades por email. Atenção: Confirme na sua caixa o email recebidos

 
© 2009 BEIT ITABUNA